Log in

Функции на МКБППМН

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/  изпълнява следните основни задачи:

I. Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на общината.

II.  Съвместно с ИДПС и Дирекция „Социално подпомагане” издирва и установява малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие.

III. Разглежда деянията (противообществени прояви и престъпления), извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали от прокуратура, съд, полиция, длъжностни лица и граждани и налага възпитателните мерки по чл. 13, ал. 1, т. 1 – 10, 12 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), както и прави предложения до Районен съд за налагане на възпитателните мерки по чл. 13, ал. 1, т. 11 и т. 13. Съгласно член 13, ал. 1 от ЗБППМН, възпитателните мерки са:

1. предупреждение;

2. задължаване да се извини на пострадалия;

3. задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението;

4. поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи;

5. поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател;

6. забрана на непълнолетния да посещава определени места и заведения;

7. забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакти с определени лица;

8. забрана на непълнолетния да напуска настоящия си адрес;

9. задължаване на непълнолетния да отстрани със свой труд причинената вреда, ако това е в неговите възможности;

10. задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото;

11. настаняване в социално-педагогически интернат;

12. предупреждаване за настаняване във възпитателно училище-интернат с изпитателен срок до 6 месеца;

13. настаняване във възпитателно училище-интернат.

„Възпитателна мярка” е алтернативна на наказанието мярка за възпитателно въздействие спрямо малолетен или непълнолетен, извършил противообществена проява и непълнолетен, освободен от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс и се налага с цел преодоляване на отклоненията в поведението, предотвратяване на бъдещи нарушения и интеграция в обществото.

МКБППМН разглежда възпитателни дела в случаи, когато:

*Малолетни на възраст от 8 до 14 години са извършили противообществени прояви;

*Непълнолетни на възраст от 14 да 18 години са извършили противообществени прояви, както и когато пълнолетни, извършили престъпление, са освободени от наказателна отговорност по чл.61 от Наказателния кодекс и делото е изпратено за разглеждане от местната комисия;

*Непълнолетни са извършили деяния, за които по друг нормативен акт се привежда възпитателна мярка по този закон;

Решенията на комисията са задължителни за всички учреждения, организации, предприятия, длъжностни лица и граждани.

Който не изпълни решение на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, се наказва с глоба от 50 до 1000 лв.

IV. Съгласно чл. 15 от ЗБППМН по отношение на родителите или лицата, които ги заместват, за които при разглеждане на възпитателното дело се установи, че не полагат достатъчно грижи за възпитанието на децата си и те са извършили деяния, се налага една от следните мерки:

1. предупреждение;

2. задължаване да посещават специално организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието;

3. глоба в размер от 50 до 1000 лв.

V. Привежда в изпълнение мерките по чл. 13 и чл. 15 от ЗБППМН и осъществява контрол върху изпълнението им.

VI. Следи поведението и развитието на малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателните училища-интернати и поправителните домове, както и на осъдените условно или на предсрочно освободените от поправителните домове и взема мерки за тяхното по-нататъшно развитие.

VII. Съдейства на лицата, излезли от социално-педагогически интернати, възпитателни училища-интернати, от поправителни домове пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми.

VIIIИзучава състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината.

IX. Подпомага и оказва съдействие на родители, които срещат трудности при възпитанието на децата си.