Log in

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е изготвен проект за изменение на действащия Общ устройствен план на община Банско (ОУПО) в обхват УПИ I-6329 и УПИ III-5482 в кв.260 по плана на гр.Банско, община Банско, област Благоевград.

На основание чл.15, ал.1 от Наредбата за ЕО Ви съобщаваме, че е взето решение № БД-02-ЕО/2020 год. на РИОСВ Благоевград да не се извършва екологична оценка на проекта за изменение на ОУПО.

Проектът е изработен на основание чл.134, ал.1, т.5 – констатирана явна фактическа грешка, имаща значение за предвижданията на плана.

Целта на проекта за изменение на ОУПО Банско е се създаде устройствен статут на горецитираните имоти, съобразно с предназначението им и начина им на трайно ползване и с отрежданията им съгласно действащ подробен устройствен план.

Проектът е изложен в община Банско, стая 310 всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа от 28.02.2020 год. до 20.04.2020 год.

В 30-дневен срок заинтересованите могат да правят писмени предложения и възражения по проекта да общинската администрация.

Общественото обсъждане ще се проведе на 02.04.2020 год. от 13:30 часа в сградата на Посетителски информационен център - пл.Възраждане, гр.Банско

 

Проектнотно предложение може да бъде изтеглено от тук:

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

info1