Log in

На вниманието на чуждестранните граждани / Вниманию иностранных граждан / For the attention of foreign citizens

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

На вниманието на чуждестранните граждани, които се намират на територията на гр. Банско

Вниманию иностранных граждан, находящихся на территории Банско

For the attention of foreign citizens who are located in the territory of Bansko

Уважаеми гости и постоянно пребиваващи в гр.Банско,

Надявам се, че намирам всички ви в добро здраве!

Искам да ви уверя, че Общинският кризисен щаб има ангажимент да се грижи не само за българските граждани на територията на гр. Банско, но и за всички чуждестранни граждани,  независимо от причината за пребиваването им в града.

По-голямата част от чужденците с предварително закупени самолетни билети, вече са напуснали гр. Банско. Предстои евакуирането на последните туристи, чиито полети предстоят. Извеждането на чуждестранните граждани от гр. Банско става със специален режим чрез съответните посолства и консулски служби в България и в координация с Министерство на външните работи и Министерство на вътрешните работи.

Всички чуждестранни граждани, които остават в гр. Банско, трябва да спазват същите правила, каквито и българските граждани в условията на 14-дневна карантина, въведена със заповедта на министъра на здравеопазването на 17 март 2020 г.

Категорично искам да уверя всички чуждестранни граждани, че няма причина да се безпокоят за своето пребиваване в гр. Банско. Както и българите, вие можете да се обръщате  за съдействие към Общинския кризисен щаб и в случай на нужда да се обаждате на горещите телефонни линии, обявени в сайта www.bansko.bg

Иван Кадев,

кмет на община Банско

 

Уважаемые гости и постоянные жители Банско,
Надеюсь, что вы все здоровы!

Данным обращением я хотел бы заверить вас, что кризисный штаб общины обязуется заботиться не только о болгарских гражданах на территории Банско, но и обо всех иностранных гражданах, независимо от причин их пребывания в городе.

Большинство иностранцев с заранее купленными авиабилетами уже покинули Банско. Планируется вывоз последних туристов, чьи рейсы ещё предстоят.

Вывоз иностранных граждан из Банско осуществляется в особом режиме через соответствующие посольства и консульские службы в Болгарии и в координации с Министерством иностранных дел и Министерством внутренних дел.

Все иностранные граждане, которые остались в Банско, должны соблюдать те же правила, что и болгарские граждане в течение 14-дневного карантинного периода, введенного Приказом Министра здравоохранения от 17 марта 2020 года.

Я очень хочу заверить всех иностранных граждан, что нет причин беспокоиться о своём пребывании в Банско. Как и болгары, вы можете обратиться за помощью в кризисный штаб и, при необходимости, позвонить по телефонам горячей линии, указанным на сайте www.bansko.bg.

Иван Кадев
Мэр общины Банско

 

Dear guests and permanent residents of Bansko,

I hope I find you all in good health.

I would like to assure you that the Municipal Crisis Headquarters is committed to taking care not only of Bulgarian citizens in the territory of Bansko but also of all foreign citizens, regardless of the reason for their stay in the city.

The evacuation of the last tourists whose flights are yet to come is forthcoming. The removal of foreign nationals from the town of Bansko is under a special regime through the respective embassies and consular services in Bulgaria and in coordination with the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Interior.

All foreign nationals who stay in Bansko must abide by the same rules as Bulgarian nationals under the 14-day quarantine period according to the writtenorder of the Minister of Health on March 17, 2020.

I strongly want to assure all foreigners that there is no reason to worry about their stay in Bansko. As well as the Bulgarians, you can contact the Municipal Crisis Headquarters for assistance and, if necessary, call the hotlines announced on the site www.bansko.bg

Ivan Kadev

Mayor of Bansko Municipality

 

international