Log in

О Б Я В Л Е Н И Е

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Община Банско съобщава на всички заинтересувани физически и юридически лица, че е изработен проект за изменение на ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА Банско (ОУПО) в обхват УПИ I-6329 и УПИ III-5482 в кв.260 по плана на гр.Банско, община Банско, област Благоевград.

На основание  чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) се организира:

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на

ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БАНСКО

Общественото обсъждане ще се проведе на 03.06.2020 год. от 13:30 часа в сградата на Посетителски информационен център - пл.Възраждане, гр.Банско

Документацията е на разположение за разглеждане в периода от 28.04.2020  год. до 03.06.2020 год,  всеки работен ден от 8:00 до 17:00  часа в община Банско, стая 310 и е достъпна на сайтовете на община БАНСКО и възложителя БИЛЛА НЕДВИЖИМОСТИ ЕООД.

В посочения срок се приемат писмени мнения и възражения от заинтересувани страни, относно проекта за изменение на ОУПО.

Всички граждани, които проявяват интерес към разработката, са поканени да присъстват на разглеждането и обсъждането на проекта.

 

info1