Log in

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В БАНСКО ПРОВЕДОХА ПОСЛЕДНАТА СЕСИЯ ЗА 2020 Г.

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

На последната си сесия за 2020 г., общинските съветници приеха План-сметка за сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на отпадъците, както и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в община Банско. Не се предвижда увеличаване на таксата за битови отпадъци, а се променя съотношението на цената за отделните услуги, формиращи общия промил. С цел ограничаване на фините прахови частици във въздуха с 10% се намалява размера на таксата за битови отпадъци за лицата, ползващи еко гориво за отопление.

Съветниците одобриха нова Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Банско. Уеднаквява се размера на туристическия данък на територията на цялата община за местата за настаняване от клас „Б” и „В”. Патентният данък за лицата, извършващи хотелиерска дейност на територията на град Банско за обекти за настаняване до 20 стаи категория 1 и 2 звезди се намалява наполовина.

Общински съвет Банско изслуша временната комисия за проверка използването на минерална вода на територията на гр.Добринище. Въз основа на представения доклад бяха очертани дейностите, които да предприеме Общинска администрация през 2021 г. Съветниците решиха комисията да продължи работа.

Беше създаден Съвет по въпросите за социалните услуги в община Банско и приет Правилник за дейността му.

sesiq 001

sesiq 002