Log in

РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

На днешната си сесия общински съвет Банско прие решение за освобождаване от наеми на наематели или ползватели на общински нежилищни имоти. По предложение на Кмета Иван Кадев, наем няма да плащат тези, които са преустановили своята дейност, поради въведените ограничения в епидемичната обстановка със заповед на министъра на здравеопазването. Платените наеми за периода на преустановената дейност няма да се възстановяват, а ще се прихващат от следващи дължими наемни вноски.

За срок от пет стопански години ще бъдат отдадени под наем пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, реши Общинският съвет. Площите са в землищата на град Банско, град Добринище, село Кремен, село Обидим, село Гостун и село Филипово. Разпределението на земите ще бъде без търг или конкурс между собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, които са регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

На днешната си сесия, общинските съветници приеха решение Община Банско да участва като партньор с проектно предложение по Програмата на ЕС за конкурентоспособност на малките и средни предприятия в туризма за внедряване на иновации и цифровизация в туристическия сектор. Проектното предложение ще бъде за "Иновации за потребителска ценност: Дигитален набор от инструменти за устойчиво развитие на малките и средни предприятия в туризма".

Във връзка с проект „Сътрудничество за зимен туризъм, щадящ околната среда“, изпълняван от Метрополитан община Ерзурум, съвместно с Община Банско, и създадените отношения между двете общини, Общински съвет Банско даде съгласие за побратимяване с Община Ерзурум и одобри споразумение за сътрудничество.