Log in

СОЦИАЛНА УСЛУГА "АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА"

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Община Банско стартира нова социална услуга  „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги. Тя ще има ефект както за обгрижване на хора в нужда, така и за намаляване броя на безработните в общината.

Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Чрез новата социална услуга ще бъдат обхванати 29 жители на община Банско, които отговарят на критериите за получаване на асистентска подкрепа.

Около 10 човека ще бъдат наетите за социални асистенти. С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори до 8 часов работен ден, като един „Социален асистент“ ще предоставя подкрепа на минимум 2-ма потребители.

Подробна информация може да получите на официалния уебсайт на община Банско www.bansko.bg  раздел Социални дейности – Социална услуга „Асистентска подкрепа” или на тел. 0898916575

Asistentska podkrepa