Log in

Редовна сесия на Общински съвет Банско

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

На редовната си сесия общинските съветници приеха нова Наредба №1 за осигуряване, опазване и поддържане на обществения ред, опазване на общинската собственост и инфраструктура, поддържане и опазване на околното среда, транспорт и опазване на движението на територията на община Банско.

Беше приета и Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните данъци и такси и цени на услуги и права на територията на община Банско. Измененията се налагат от приетата с постановление на Министерски съвет от 1 април 2021 г. нова Тарифа на таксите, които се събират по Закона за туризма, както и привеждане размера на някои от таксите в съответствие със законовата уредба. Актуализират се цените за ползване на обществената баня в гр.Добринище във връзка с подобряване поддръжката и извършване на ремонти.

Общински съвет Банско одобри на днешното си заседание отпускането на 30 хил. лв. , които ще бъдат предоставени на Многопрофилна болница за активно лечение – Разлог за закупуване на нов рентгенов апарат. От услугите на това болнично заведение се ползва голяма част от населението на община Банско. Съгласно приложената оферта и предложената за нея схема на плащане, за 2021 г. ще бъде необходима половината от цялата сума за рентгеновия апарат. МБАЛ-Разлог ще бъде подпомогната от четирите общини в района, които ползват услугите на здравното заведение.

Утвърден беше списък на ученици от община Банско, изявни в областта на науката, изкуството и спорта, които се стимулират по общинската програма „Децата на Банско”.

sesiq 001

sesiq 002