Log in

ОБЯВА

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Община Банско, в качеството си на доставчик на лична помощ по реда на Закона за личната помощ, приема заявления за работа от кандидати за заемане на  длъжността „Личен асистент“.

Лицата, желаещи да бъдат назначени като асистенти за предоставяне на механизма лична помощ, следва да отговарят на следните изисквания:

1.    Да са дееспособни лица;
2.    Да не са поставени под запрещение;  
3.    Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и  спрямо тях  като извършители на домашно насилие не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното  насилие на ползвател на лична помощ.        

Необходими документи за заемане на длъжността:

1.    Заявление-декларация по образец до Кмета на Община Банско /Приложение № 4/;  
2.    Автобиография /по образец/;  
3.    Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор /по образец/;  
4.    Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита като извършител на домашно насилие по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ /по образец/;
5.    Декларация за съгласие за предоставяне, обработване и съхранение на лични данни във връзка с изпълнение на механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ /по образец/;  
6.    Документ, удостоверяващ професионален опит за предоставяне на асистентски грижи, и/или документ, удостоверяващ професионална квалификация, при наличие на такъв /копие/;
7.    Mедицински документ за постъпване на работа.

Доставчикът на механизма лична помощ – Община Банско, ще проведе събеседване с всички кандидати за асистенти. Одобрените ще бъдат вписани в списък на кандидатите за асистенти по механизма лична помощ.

Кандидатите за асистенти могат да подават горепосочените документи в Общинска администрация гр. Банско, отдел „Хуманитарни дейности“, стая 211,          пл. „Никола Вапцаров“ № 1, всеки работен  ден от 8:00 часа до 17:00 часа.

Необходимите документи за заемане на длъжността „Личен асистент“ могат да се получат на място – Общинска администрация гр. Банско, отдел „Хуманитарни дейности“, стая 211, или да бъдат изтеглени от официалния сайт на Община Банско с адрес – https://www.bansko.bg/bg/, раздел „Социални дейности“, подраздел „Механизъм лична помощ“.

За допълнителна информация на телефон  0749 / 8 86 56.