Log in

Първа редовна сесия на общински съвет за 2022 година

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
Първа редовна сесия на общински съвет за 2022 година

На първото си редовно заседание за 2022 г. общинските съветници приеха отчетите на председателя на ОбС Костадин Загорчин за дейността на Общинския съвет и неговите комисии и на кмета Иван Кадев за изпълнение на решенията на Общинския съвет.

Кметът Кадев докладва също годишен отчет на Програмата за управление на Община Банско за мандат 2019-2023 г. и отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории. Разгледана бе и Последваща оценка на изпълнението Общински план за развитие за 2014 – 2020 г. Направените препоръки ще залегнат в Плана за интегрирано развитие на Община Банско за периода 2021-2027 г. (ПИРО-Банско)

На сесията бяха обсъдени и одобрени важни нормативни документи на местната власт за текущата година и в перспектива:

  • Годишната програма за управление и разпореждане с имотите собственост на Община Банско за 2022г.
  • Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Банско.
  • План за защита от бедствия на Община Банско.
  • Общинска програма за намаляване на риска от бедствия в Община Банско 2021-2025г.
  • Годишен план за ползване на дървесина през 2022г. от общински горски територии, собственост на Община Банско, предоставени за стопанисване на ТП „ДГС Места“.
  • Годишен план за паша и Правила на ползване на мерите, пасищата и ливадите от Общинския поземлен фонд за 2022г. и задълженията на Община Банско и на ползвателите за поддържане на мерите, пасищата и ливадите.
  • Списък за отдаване под наем за пет години на пасища, мери и ливади от ОПФ по реда на чл.37“и“ от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегралната информационна система на БАБХ.

Общинските съветници направиха актуализация на своя Правилник за организацията и дейността на ОС, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.