Log in

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО ОДОБРИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА ЗА 2022Г.

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО ОДОБРИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА ЗА 2022Г.

На своето редовно заседание, Общински съвет Банско прие Програма за развитие на туризма в Община Банско за 2022г., който представлява оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели за развитието на Община Банско през следващата година. Представен бе и отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Банско за 2021г..

Местният парламент одобри също Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Банско, обхващаща мерки и дейности за 2022 г. Основен фокус в плановия документ е осигуряването на равен достъп и качествено образование на децата, както и подкрепа на личностното им развитие.

Общински съвет Банско даде съгласие и за запазване статута на Основно училище „Св.св. Кирил и Методий” с. Места като „средищно училище” за следващата учебна година. Съветниците одобриха да бъде запазен и статута на Детска градина „Слънце” като „средищна детска градина”. Въз основа на тези решения, двете заведения ще бъдат предложени за включване в актуализирания национален Списък за средищни училища и детски градини. Като единствено достъпни за образование на децата от Местенски район за учебната 2022/2023 година, общинските съветници предлагат училището и детската градина в с. Места да останат и в Списъка на защитените детски градини и защитените училища на Република България.

По предложение на районната Дирекция „Социално подпомагане”, на заседанието бе одобрена Общинска програма за закрила на детето за 2022г.

Съветниците приеха и План за действие на Община Банско в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходни на ромите ситуации за периода 2021-2023.