Log in

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
Сесия на Общински съвет Банско

На свое заседание, Общински съвет Банско даде съгласие за завишаване нормата за пълняемост на групите в общинските детски градини „Здравец”, гр. Банско и Детска градина „Мечо Пух” в гр. Добринище за учебната година 2022/2023г. Увеличението на групите се налага поради заселване на туристи и обслужващ персонал в активния зимен туристически сезон.

На сесията си общинските съветници приеха общинския Годишен план за социалните услуги както и нова Наредба за организацията и дейността на домашен патронаж в Община Банско.

Съветниците одобриха списъци за отдаване под наем на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд представляващи земеделска земя за трайно ползване по землищата на територията на Община Банско.

Общински съвет Банско утвърди и Финансовия план на ТП „ДГС Места” за общински горски територии за 2022г. , ценоразпис с продажните цени на дървените материали, добити от горски територии – общинска собственост , както и график на процедурите за ползване на дървесина от обектите на „ДГС Места”.