Log in

Заповед за реда на движение на мотоциклетно шествие

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

З А П О В Е Д

09-22-237

гр. Банско, 22.07.2022 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с получено уведомление в Общинска администрация гр. Банско от Веспа клуб България относно провеждане на  шествие с мотоциклети и с цел осигуряване безопасността на движението и охраната на обществения ред и безпрепятственото преминаване на мотоциклетите участващи в шествието

Р А З Р Е Ш А В А М:

  1. На 07.2022 г. (събота) от 10:30 до 13:00 часа преминаването на шествието с мотоциклети в гр. Банско, по следния маршрут:
  • от Посетителски информационен център на НП „Пирин“- ул. „Глазне“ - ул. „Цар Симеон“ - пл. „Никола Вапцаров“ - пл. „Възраждане“- ул. „Пирин“ и продължават към паргинга в м. Бъндеришка поляна.

Препис от заповедта да се оповести публично чрез обявяването й на интернет страницата на община Банско и на таблото за обяви на Общинска администрация – град Банско за сведение и изпълнение.

Препис от заповедта да се връчи на Началника на РУ „Полиция” и отдел „ОРС” към ОБА – Банско за контрол и изпълнение.

Възлагам контрола по изпълнение на настоящата заповед на Секретаря на община Банско.

  

ИВАН КАДЕВ /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО