Log in

Изпълнение на мерки за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Банско

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за

изпълнение на мерки за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Банско

 

Изпълнение на мерки за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Банско

 

Във връзка с горното и изпълнение на разпоредбите на чл.8, ал.1 от Наредба №4 от 1 февруари 2021г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност:

„Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице в сътрудничество с организации за защита на животните подготвят и провеждат изпълнението на дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета“.

Съгласно чл.9 от същата, „Залавянето и връщането по места на обработените  безстопанствени кучета се извършват от екипи или доброволци по начин и при условия, които гарантират опазване здравето на животните и причиняване на минимално страдание“.

За дейностите в изпълнение на разпоредбите на Наредбата, уведомяваме обществеността и всички заинтересувани страни, че могат да заявят своето желание за участие, като пуснат Заявление на фронт-офиса  в Общинска администрация Банско до Кмета на Община Банско за участие в екипи и/или доброволци със срок за подаване на заявка за участие от /25.07.2022г. до 05.08.2022г./

Забележка:

В екипите могат да се включат лица, които са преминали курс по защита и хуманно отношение към животните с издадено удостоверение за преминатото обучение. Всеки екип се ръководи и контролира от ветеринарен лекар.