Log in

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

На днешната си сесия, съветниците от ОбС Банско одобриха решение за увеличаване броя на потребителите на социалната услуга „Асистентска подкрепа”. От досегашните 29, броя на потребителите на специализираната социална услуга в община Банско се увеличава на 49. Промяната влиза в сила от началото на м. септември 2022 г. Увеличението на броя на субсидираните потребители ще спомогне да бъдат подпомогнати в домашна среда хората с трайни увреждания и възрастните хора в невъзможност да се грижат сами за себе си.

Съветниците одобриха също отчетите за изпълнение на приходите и за изпълнение на разходите на бюджета на Община Банско към 31.12.2021 г., както и текущото изпълнение на бюджета за първото полугодие на настоящата година.