Log in

КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА

Община Банско в сътрудничество с организациите по оползотворяване или третиране, с които има сключени договори, организира кампания за разделно събиране на следните видове отпадъци:

    Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/

    Живак и живаксъдържащи уреди

    Лакове и бояджийски материали

    Отработени масла

    Замърсени опаковки с опасни вещества

    Лекарства с изтекъл срок на годност

    Домакински препарати и химикали

Присъединете се към нашите усилия за чиста околна среда, като ги предадете на пункта за събирането им:

На 20.10.2022г. за времето от 10.00 часа до 16.00 часа, можете  да предадете отпадъци от този вид на адрес: гр. Банско, улица „Дунав“№22 /общински гараж/.

Забележка: Всеки който има събрано количество електрическо и електронно оборудване, може да го предаде и предварително в периода от 10.10.2022г. до 20.10.2022г. вкл. в рамките на работното време от /08.00 часа до 17.00 часа/ на адрес:

гр. Банско, ул. “Дунав“ №22

Тел. за връзка: 0749 8 86 51, отдел “Екология и чистота“ към ОбА-Банско