Log in

РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛАДЕНЦИ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛАДЕНЦИ

Уважаеми жители на община Банско, уведомяваме ви, че съгласно нормативната уредба, следва всеки собственик на кладенец да регистрира  своето водовземно съоръжение от подземни води

за задоволяване на собствени потребности на гражданите, за да бъде вписано  в регистъра по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите.

Образец на заявление за регистрация можете да намерите в сайта на община Банско – www.bansko.bg раздел Конкурси, търгове, обяви – Други

https://bansko.bg/bg/конкурси,-търгове-и-обяви/други/11971-регистрация-на-кладенци-на-физически-лица

1.    Съгласно § 1, ал.1, т.71 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите “собствени потребности на гражданите” са потребностите от вода за домакински цели, както и за водопой на животни и за поливане в границите на собствения имот, с изключение на потребностите от вода за извършването на стопанска дейност и упражняване на професия или занаят.

2.    Гражданите имат право на безвъзмездно водовземане при изпълнение на следните условия:

- водовземното съоръжение от подземни води е разположено в границите на населените места и селищните образувания;

- ползва се до 10 куб.м на денонощие за собствени потребности или се ползват индивидуални системи за отопление и/или охлаждане с обща инсталирана мощност до 50 kW, използващи като първичен енергиен източник енергията на сухите зони в земните недра и на подземните води с температура до 20 °С, с изключение на минералните води(съгласно чл.43, ал.2 от ЗВ);

- не се надвишават определените в плановете за управление на речните басейни и обявени в интернет страниците на басейновите дирекции максимални водни обеми за землището на всяко населено място, които не могат да бъдат по-големи от 50 на сто от разполагаемите ресурси на първото от повърхността подземно водно тяло(съгласно чл.43, ал.3 от ЗВ).

3.    Съоръженията за водовземане от подземни води са строежи и се изграждат и приемат при спазване изискванията на ЗУТ (съгласно чл.89, ал.4 от  Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води).