Log in

УСПЕХ НА КАМПАНИЯТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
УСПЕХ НА КАМПАНИЯТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Община Банско в сътрудничество с организация „Екобултех“, /организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване/, с която има сключен договор, организира кампания за разделно събиране на следните видове отпадъци:

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/

 

Уважаеми съграждани,

В резултат на Вашето участие и заинтересуваност към нашите усилия за чиста околна среда, на 20.10.2022г., са предадени 2, 520.00 тона отпадъци от този вид.

С постигнатият резултат Община Банско, доказва не за първи път своята загриженост за природата и все по- голяма отговорност по отношение на разделното събиране на отпадъци.