Log in

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

На заседанието си днес, общинските съветници приеха План за интегрирано развитие на община Банско за периода 2021-2027 г., ведно с предложенията, бележките и коментарите, направени по време на общественото обсъждане.

С решение на съветниците бе актуализиран бюджета на Община Банско за 2022 г. и бе одобрено ново разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи, финансирани от държавата в Бюджет 2022 г.
Единодушно бяха гласувани решения, които дават възможност Община Банско да кандидатства за финансиране на проект „Рехабилитация на улична мрежа в гр.Банско и гр.Добринище” и на проект „Подобряване на енергийната ефективност на образователни сгради и сгради със социално предназначение в община Банско”. Проектните предложения съответстват на приоритетите на Плана за интегрирано развитие на Община Банско 2021-2027 г.

Във връзка с инвестиционните намерения на Община Банско за изграждане на спортен комплекс на територията на бившата казарма, Общинският съвет разреши изработването на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на пет урегулирани поземлени имоти и обслужващи улици.