Log in

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИ НА КЛАДЕНЦИ, СОНДАЖ И ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИ ПОТРЕБНОСТИ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИ НА КЛАДЕНЦИ, СОНДАЖ И ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИ ПОТРЕБНОСТИ

Уважаеми жители на община Банско, напомняме, че в срок до 28 ноември 2022 г. на регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите /кладенци, сондажи, герани и др. съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита/, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване в регистъра на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

Образец на заявление за регистрация можете да намерите в сайта на община Банско – www.bansko.bg раздел Конкурси, търгове, обяви – Други

https://bansko.bg/bg/конкурси,-търгове-и-обяви/други/11971-регистрация-на-кладенци-на-физически-лица

Обръщаме внимание, че:

  • за подаване на заявление за регистрация НЕ СЕ ДЪЛЖИ ТАКСА.

НЕ Е НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ. Достатъчен документ е попълненото и подписано заявление.

  • граждани, подали заявления за регистрация в предходен момент, НЕ ПОДАВАТ повторно заявление.