Log in

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО  ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I

Във връзка с публикувани насоки за кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I, Община Банско информира всички заинтересовани страни за реда и начина на кандидатстване за финансиране.

Насоките са публикувани на следната страница:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525

Кандидатстват Сдружения на собствениците в партньорство с Община Банско!

Срок за подаване на заявления за участие към Община Банско: 10 май 2023 г.

Допустими сгради: Всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС)* и са проектирани преди 26 април 1999 г.

- Многофамилните жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС са тези, в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик.
- Сградата следва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища (съгласно § 5, т. 29 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ). По процедурата не се изисква съфинансиране от крайния получател на средствата.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за подаване към община Банско:

Документи за регистрация на Сдружение на собствениците (СС):

1.1. Протокол от учредително събрание на СС;
1.2. Документ за регистрация на СС;
1.3. Документ за вписване в публичния регистър на съответната община/район;
1.4. Доказателство/документ за вписване в регистър БУЛСТАТ.

Заявление за участие в процедурата по образец (приложение към Насоки за кандидатстване по процедурата) и приложени към него документи, удостоверяващи взетите от СС и общото събрание на етажната собственост решения за кандидатстване по настоящата процедура - заверени с „Вярно с оригинала“ копия на:

1.1. Справка за ССО (собственици на самостоятелни обекти);
1.2. Покана за провеждане на общо събрание на СС за вземане на решение за кандидатстване по настоящата процедура за изпълнение на ЕТАП 1 от подмярка 1 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ от инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“на Националния план за възстановяване и устойчивост
1.3. Протокол за поставяне на поканата;
1.4. Протокол от общото събрание на СС, съдържащ решения за кандидатстване по настоящата процедура (когато в сдружението не членуват всички собственици, към протокола се прилагат данни за собствениците – нечленуващи в СС);

Обследване за енергийна ефективност (доклад и резюме), придружено от сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация;
Обследване за установяване на техническите характеристики на сградата и технически паспорт.

ВАЖНО!!!

Сдружения на собственици, подали заявления за интерес и финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, няма да ползват предимство при кандидатстване по настоящата процедура и следва да подадат всички изискуеми документи.

ВАЖНО!!!

Мерки за енергийна ефективност ще се изпълняват въз основа на обследване за енергийна ефективност на съответната сграда. Обследването за енергийна ефективност следва да бъде придружено от валиден сертификат за енергийни характеристика на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ.

Обследването за енергийна ефективност трябва да включва мерки, чието изпълнение гарантира постигане на клас на енергопотребление на сградата „В“ или по-висок и минимум 30% спестяване на първична енергия.

Задължително условие за кандидатстване по процедурата е сградата да има Обследване за установяване на техническите характеристики на сградата и технически паспорт.

Сдруженията на собствениците организират извършването на горните обследвания, като заплащат тези услуги. При одобряване на сградата за участие в процедурата за саниране, разходите за Техническо обследване и технически паспорт и за Енергийно обследване ще бъдат възстановени на сдружението на собствениците до максимален размер 6.28 лв. на кв. м., с ДДС.

Регистър на вписани фирми по чл.44, ал.1 от Закон за енергийната ефективност за изготвяне на обследвания за енергийна ефективност – пояснение: от падащо меню на страницата се избира вписани фирми по чл.44, ал.1: https://portal.seea.government.bg/bg/Companies/Register

Регистри по чл. 176в, ал. 1-4 от Закон за устройство на територията на лицата, извършващи обследване на строежите (Технически паспорт): https://www.dnsk.mrrb.government.bg

Регистър на членове на Камара на архитектите в България: https://kab.bg/registr/arhitekti/

Ред за кандидатстване:

Заявленията, заедно с приложенията към тях и останалите документи, се подават в Община Банско;

Служителите от Община Банско извършват проверка на документите;
Сдружението на собствениците и Община Банско подписват Споразумение за партньорство, Декларация за съответствие с изискванията по процедурата и други документи при необходимост;

Община Банско изготвя необходимите допълнителни документи, попълва формуляр за кандидатстване в информационната система и го подава по електронен път.

Оценка и класиране на предложенията по настоящата процедура се извършва от оценителна комисия, определена с акт на Ръководителя на СНД в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Всички предложения, подадени в рамките на крайния срок, се оценяват в съответствие с критериите, посочени в Насоки за кандидатстване по процедурата. Оценката на предложения включва един етап, който обхваща критерии за административна допустимост и оценка на качеството.

Класирането се извършва, като предложения, получили минимум 72 точки на етап „Оценка на качеството”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат всички предложения по реда на класирането до покриване на максималния размер на финансовата помощ.