Log in

ОБЩИНА БАНСКО С РЕШИТЕЛНИ СТЪПКИ ПО ПЪТЯ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
ОБЩИНА БАНСКО С РЕШИТЕЛНИ СТЪПКИ ПО ПЪТЯ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Община Банско бе първата община в България, която преди няколко години стартира процеса по въвеждане на безхартиен документооборот. През този първи етап се преустанови движението на входящите документи на хартия в администрацията, като, след регистрация на  заявление в Центъра за административно обслужване, преписката се насочва електронно чрез административната информационна система до резолиращ ръководител или служител за изпълнение. Вече можем да отчетем, че процесът е завършен. Към днешна дата, документооборотът в администрацията от входирането, съгласуването на документа и неговото регистриране като изходящ документ се извършва електронно и безхартиено. Разбира се, изключения правят голяма част от документите по градоустройство, които са в голям обем и изискват специален режим на движение и съхранение. Това нововъведение не се отразява на начина на заявяване и получаване на услуги от страна на потребителите. Съобразяваме се с техните предпочитания, като апелираме към гражданите да използват многобройните ни електронни административни услуги.

Създадоха се и електронни досиета на сключените договори с Община Банско.  Това позволява в индивидуална електронна папка да се съхранява цялата „история“ на договора – преди неговото подписване, етапите на изпълнение, отчитане и финализиране.

С модернизирането на  вътрешноадминистративните процеси се цели непрекъснато надграждане и подобряване на административното обслужване - ускоряване обработката на преписките, спазване на сроковете, добра отчетност и проследимост. Намаляването на  потреблението на хартия, от друга страна, е в изпълнение на един от основните приоритети на общинското ръководство за изграждане на екологична община, в която да опазим природата за нашите деца!