Log in

Община Банско и НЧ "Никола Вапцаров" набират персонал в рамките на съвместен проект

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ № BGLD-1.007-0031-C01 „РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИ И ФЕСТИВАЛНИ ДЕЙНОСТИ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА МОДЕРНА ПОДВИЖНА СЦЕНА“

Във връзка със сключен договор за проект № BGLD-1.007-0031-C01 „Развитие на културни и фестивални дейности чрез осигуряване на модерна подвижна сцена“, финансиран от Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, Приоритетна ос „Подобрено социално и икономическо развитие на общините в неравностойно положение“, процедура Малка грантова схема "Създаване на работни места", Код на процедура BGLD-1.007, Община Банско уведомява заинтересованите лица, че стартира набирането на заявления за заемане на работно място.

Проектното предложение предвижда разкриване на нови работни места за 5 лица, които ще бъдат назначени в НЧ "Никола Вапцаров - 1894 г.", в т.ч.: 

1 лице техническа поддръжка 

3-ма монтажисти на подвижна сцена 

1 ръководител на самодеен състав

Проектното предложение предвижда лицата, назначени в НЧ "Никола Вапцаров - 1894 г." да бъдат обучени за работа в специфична културна среда. Те следва да придобият комуникационни умения (за нуждите на НЧ "Никола Вапцаров - 1894 г." работещите лица следва да умеят да комуникират с организатори на събития), технически умения (необходимо е лицата да получат знания и умения за монтаж и демонтаж и обслужване на закупената сцена). 

Целта на предвиденото обучение е да повиши конкурентоспособността на лицата на пазара на труда и да придобият необходимите знания и умения за работа в НЧ "Никола Вапцаров - 1894 г." 

3.    За свободните работни места могат да кандидатстват лица, български граждани с адресна регистрация на територията на Община Банско преди 28.02.2023 г., отговарящи на едно от следните изисквания:

3.1.   безработни лица;

3.3.   неактивни лица на пазара на труда;

Забележка: лицата следва да са били безработни или неактивни преди 28.02.2023 г.!!!

Безработен”  е лице, което не работи, търси работа и има готовност да започне работа. Лицата, които са регистрирани като безработни в дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта винаги се считат за безработни, дори да не отговарят на всички три критерии едновременно. Хората, които получават обезщетения за майчинство или бащинство, докато са безработни , винаги се считат за „безработни“.

Неактивен“ е лице, което към дата на влизане в дейности по проекта не е част от работната сила (не е нито заето, нито безработно съгласно представените дефиниции).  

Неактивен, неангажиран с образование или обучение“ е лице, което отговаря на определението  „неактивен“, комбинирано с обстоятелството, че към момента на включване в дейности не участва в образование или обучение. 

Процедурата за подбор на служители се провежда, както следва:

Кандидатстване: Документи се подават до 24.04.2023 г.

Периода на заетост - 12 месеца

Всички одобрени кандидати ще бъдат уведомени за:

  •   сключване на договор;
  •   участие в обучение. 

Лицата, които желаят да кандидатстват за свободните работни места,  подават заявление по образец, ведно с изискуемите документи – лично, в Община Банско, стая 110.

4.    При кандидатстването се прилагат следните документи:

4.1. Автобиография (по образец)

4.2. Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда (ако кандидатът е безработен)

4.3. Копие на трудова книжка, от която е видно че лицата са били неактивни през изискуемия период

4.4. Декларация по образец за съгласие за обработване на лични данни

4.5. Документ, удостоверяващ квалификацията на лицата

4.6. Шофьорска книжка, мин. „В“ категория (в зависимост от позицията, за  която кандидатстват)

Образци на документите могат да се получат всеки работен ден от 8.00-17.00 часа в стая 110 в Община Банско, както и да бъдат изтеглени от официалния сайт на община Банско www.bansko.bg. Образците на заявленията са достъпни като прикачени файлове към настоящата обява.

Повече информация можете да получите всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в стая № 110 в Община Банско, гр. Банско, пл. Никола Вапцаров” №1 или на тел. 0749/88650 – координатор на проекта.

Образци - свалете от ТУК