Log in

МИГ БАНСКО ПРОВЕДЕ РАБОТНИ СРЕЩИ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
МИГ БАНСКО ПРОВЕДЕ РАБОТНИ СРЕЩИ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

Местна инициативна група(МИГ) Банско проведе успешни работни срещи с представители от земеделския, стопанския, нестопанския и публичния сектор в общината. Местната общност прояви засилен интерес към обмена на мнения и идеи.

На срещите бяха обсъдени резултатите от проведеното анкетно проучване, което даде ценни насоки за нашите бъдещи усилия. Предоставена бе подробна информация относно програмите, чрез които местната общност ще има възможност да получи подкрепа.

Всички участници получиха фишове за проектни идеи, в които да опишат своите бъдещи проектни намерения. Тези идеи ще бъдат внимателно разгледани и включени в подготовката и разработката на Стратегия по подхода „Водено от общностите местно развитие“ (СВОМР).

Нашият приоритет е да създадем отворен и ангажиращ процес за общностното развитие на Банско, като включим гласовете и приноса на всеки от вас. С общи усилия целим да постигнем още по-устойчива и привлекателна община.

Тези от Вас, които имат желание да попълнят проектен фиш за проектна/и идея/и могат да получат формуляр в ст.110 в Общинска администрация – Банско.

Благодарим ви, че участвахте и допринесохте със своите идеи. Вашият принос е от съществено значение за бъдещето на местната общност.