Log in

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

На редовното си заседание днес, Общински съвет Банско обсъжда и прие решения по 25 точки в дневния ред.

Съветниците одобриха отчета за изпълнението на приходите и отчета на изпълнението разходите на общинския бюджет за 2022 г. Приета беше също информацията за текущото изпълнение на бюджета на Община Банско за първото полугодие на настоящата година, както и изпълнението на сборния отчет на средства от ЕС, извънбюджетни сметки и фондове.

На заседанието бяха разгледани и приети отчета за изпълнение на Програмата за развитие на туризма за 2022 г. и проекта за Програма за 2023 г.

С мнозинство бяха одобрени годишните финансови отчети за 2022 г. на „Общински паркинги и гаражи-Банско“ЕООД и на „Топлоснабдяване Банско“ЕООД.

Общински съвет даде съгласие Община Банско да кандидатства с проектно предложение „Да поканим природата в нашите градове“ по програма INTERREG VI-A IPA България-Северна Македония 2021-2027 г. за архитектурно-художествено и ландшафтно оформление на паркови територии по поречието на река Глазне.

Наредбата за платено паркиране на МПС на територията на община Банско претърпя промяна, в резултат на която автомобилите и мотоциклетите с електрически двигатели и зелени регистрационни номера ще могат да паркират безплатно в зоните за почасово платено паркиране.

Извършена беше промяна в Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи с репродуктивни проблеми от Община Банско. Съгласно решението, финансовото подпомагане с общински средства се увеличава от 2000 на до 5000 лв. за едно кандидатствало семейство.

Община Банско ще подпомогне със 7000 лв. МБАЛ-Разлог АД за закупуване на автоматично устройство за запис на образни изследвания в дигитален формат, решиха съветниците.

С друго свое решение те ограничиха изграждането на фотоволтаични електроцентрали върху свободни терени в границите на жилищните квартали и курортни зони в населените места на община Банско. Това ще намери отражение в промяна на Наредбата за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на община Банско.

Общинският съвет гласува отпускане на средства за изграждане на система за видеонаблюдение в ДГ „Мечо Пух“ гр.Добринище и за финансово стимулиране на  Георги Цветков, Благой Тодев и Катерина Юнчова.