Log in

ОБЩИНА БАНСКО ПАРТНЬОР В ПЪРВИ МЛАДЕЖКИ ФОРУМ „МЛАДИТЕ ХОРА – НЕИЗПОЛЗВАНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ ЗА ПО-ЕФЕКТИВНИ ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА МЕСТНО НИВО“

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

През изминалата седмица младежи от община Банско участваха активно в първия от поредицата три младежки форума „Повишаване на гражданското участие на млади хора в изпълнението и мониторинга на политики и законодателство на местно ниво“, в рамките на Дейност 3 по проект BG05SFOP001-2.025-0223-С01 "Младите хора – неизползваният потенциал за по-ефективни политики на местно ниво", финансиран по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Събитието се проведе в гр. Банско, в залата на Туристически Център Банско. В него участваха младежи от община Банско, включително и младежи от уязвими групи, както и представители на общинската администрация, на институции и организации, ангажирани с младежкото развитие на местно ниво.

Пред участниците във форума беше представен проектът и осъществяването му с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Участниците бяха запознати с целите на проекта и с проведените и предстоящи дейности.

На база на резултатите от проведеното проучване и изготвения анализ на информираността на младите хора относно възможностите и формите за гражданско участие и опитът им за включване в изпълнение и мониторинг на политики и законодателство на местно ниво, реализирани в рамките на Дейност 2 по проекта, бяха определени темите, с които младите хора не са запознати в достатъчна степен и тези теми бяха включени в представения обучителен модул.

Бенефициентът - сдружение „Мъдрост и сила“ и партньорът - Федерация на независимите строителни синдикати представиха свои добри практики за повишаване на активността на младежите в обществени инициативи и споделиха опита си и постигнатите резултати от проведени от двете организации дейности с млади хора.

Участващите младежи приеха с интерес и се включиха в работа по групи, в която формулираха множество препоръки и предложения за създаване на по-добра среда за гражданско участие в управлението на местно ниво.

Младите хора излъчиха свои представители, които запознаха аудиторията с формулираните от групите предложения.

Участието в проведения форум на представителите на Община Банско - Г-жа Десислава Хаджирускова – Директор дирекция „Административно обслужване” и на г-жа Ани Тренчева, Специалист „Младежки дейности и спорт“ създаде условия за протичане на диалог с младежите и възможност, препоръките и предложенията на младите хора да бъдат представени пред местната власт.

Форумът демонстрира механизми как потенциалът, енергията, ентусиазмът и креативността на младежите могат да бъдат ефективно насочени и използвани при управлението и за развитието на общината, чрез повишаване на гражданското участие на младите хора в изпълнението и мониторинга на политики и законодателство на местно ниво.

Проектът, в рамките на който се проведе форумът, се изпълнява от Сдружение „Мъдрост и сила“. Партньор по проекта е Федерация на независимите строителни синдикати.

Проектът цели да направи оценка на ефективността на политиките, да се определят силни, слаби страни, възможности и заплахи, характеризиращи гражданското участие на младите хора от различни групи общини в управлението на местно ниво и да се създадат предпоставки за формулиране на препоръки и подобряване на регулаторната среда.

Общата стойност на проекта е 59 807,81 лв., от които 50 836,64 лв. от Европейския социален фонд и 8 971,17 лв. национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е от 12.09.2022 г. до 31.12.2023 г.