Log in

ОБЩИНА БАНСКО ПРОДЪЛЖАВА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

След като по-рано през годината финализирахме процеса за безхартиен документооборот на входяща, вътрешноведомствена, изходяща кореспонденция и административни услуги, насочихме внимание и към вътрешните процеси по дигитализация в сферата на човешките ресурси. В тази връзка дигитализирахме електронни досиета на всички служители в администрацията. По този начин с няколко клика можем да намерим пълната информациякоято ни е необходимаза всеки служител без да е нужно да я търсим в хартиеното досие. Също така, преди дни стартирахме и възможността за електронно заявяване на отпуск от служителите в администрацията. С тези нововъведения осъществявамеелектроннодокументиране, надеждносъхранениеиизцялоелектроннакомуникациямеждуръководство и отделияснапроследимост и повишаваненаконтролапри  управлението на аминистрацията.

Прозрачността и надеждността на процесите води допо-ясна отчетност и наблюдение, което гарантира нормалното функциониране и управление на човешките ресурси в администрацията.

Управленската отговорност, свързана с добро управление, законосъобразност и прозрачност са свързани с изграждането на добри и надеждни системи, каквато ние продължаваме да изграждаме и надграждаме.