Log in

ОБЩИНА БАНСКО УЧАСТВА В КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА МЛАДИТЕ ХОРА ЗА ПО-ДОБРИ ПОЛИТИКИ НА МЕСТНО НИВО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

4

Представители на Община Банско взеха участие в конференция, проведена в рамките на проекта "Младите хора – неизползваният потенциал за по-ефективни политики на местно ниво". Магдалена Юсева – зам.-кмет на община Банско и Ани Тренчева - специалист „Младежки дейности и спорт“, представиха общината на събитието, на което домакин бе гр.Симитли.

Общините Банско и Симитли са пилотни общини в проекта, който има за цел оценка на ефективността на политиките, определяне на силни и слаби страни, възможности и заплахи за гражданското участие на младежите в управлението на местно ниво. Проектът се реализира в партньорство със Сдружение "Мъдрост и сила" и Федерация на независимите строителни синдикати, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз.

На конференцията бяха представени резултатите от проекта и дейностите му, като беше акцентирано върху добрите практики на Сдружението "Мъдрост и сила" и Федерацията на строителните синдикати, насочени към повишаване на активността на младежите в обществени инициативи.

Централният фокус на конференцията бяха препоръките и предложенията на младежите от общините Банско и Симитли, формулирани по време на три младежки форума през месец септември 2023 г. Тези препоръки бяха представени пред представителите на местната власт и обсъдени с тях, като беше подчертана важността от активното участие на младежите в управлението на общинско равнище.

Конференцията предостави възможност за диалог и сътрудничество между различните заинтересовани страни, като бяха обсъдени възможности за подобряване на средата за гражданско участие на младежите на местно ниво.