Log in

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО ПРИЕ ВАЖНИ РЕШЕНИЯ НА ДНЕШНАТА СИ СЕСИЯ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Днес Общински съвет Банско проведе заседание, в чийто дневен ред бяха включени за разглеждане 39 точки.

Съветниците избраха председателят на ОбС Димитър Русков да представлява община Банско в Общото събрание на Националното сдружение на общините в България и в Областния съвет за развитие на област Благоевград.

Бяха разгледани въпроси, свързани със застраховане и с отдаване под наем на общински имоти, както и за изработване на подробни устройствени планове.

С решение на Общинския съвет, съгласно ЗМСМА, Община Банско предава за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ЕООД-Благоевград публични активи в управление на Асоциацията по ВИК. Инвестициите са на обща стойност 430 хил. лв. и са финансирани от „ВиК“ЕООД-Благоевград.

С единодушие беше прието решение за одобрение на споразумение за партньорство по проект „Загрижени общности“ между Община Банско и още 17 партньори от девет европейски държави. С участието си в проекта, Община Банско ще допринесе за популяризиране на транснационалното сътрудничество за домашни грижи и услуги.

Одобрен беше и един от най-важните общински документи – Годишен план за социалните услуги за 2024 год. Той включва планираните социални услуги, финансирани чрез делегиран от държавата бюджет и с общински средства. В него са заложени приоритети, свързани с повишаване качеството на социалните дейности и подобряване на достъпа до тях.

Приета беше нова Наредба за реда за охрана и опазване на полските имоти и селскостопанската продукция. Тя има за цел предотвратяване и ограничаване на посегателствата върху селскостопанското имущество на жителите на общината.

Децата на община Банско бяха във фокуса на вниманието на общинските съветници. Те приеха Анализ на потребителите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Банско през 2023 г. Беше утвърден и списък на децата, класирани по общинската програма „Децата на Банско“ за настоящата година.

Общински съвет прие Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2024 г. В нея са включени програмите на читалищата в община Банско – НЧ“Никола Вапцаров-1894“ гр. Банско, НЧ“Димитър Благоев-1925“ гр.Добринище, НЧ“ИВан Кюлев – 1996“ с. Места, НЧ“Никола Вапцаров-2010“ с. Филипово и НЧ“Светлина-2006“ с.Кремен.