Log in

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Общински съвет Банско проведе първото си редовно заседание за 2024 г. На него съветниците приеха отчетите за дейността на ОбС и неговите комисии през второто полугодие на 2023 г. и отчет за изпълнението на решения на ОбС от Общинска администрация Банско за същия период.

Одобрено беше сключването на договор с ТП“ДГС Добринище“ и ТП „ДГС Места“ за управление, стопанисване и опазване на горските територии – общинска собственост, попадащи на териториите на съответните горски стопанства, което ще даде възможност за навременно провеждане на търгове за добив на дървесина.

По предложение на кмета Стойчо Баненски, съветниците единодушно решиха Община Банско да кандидатства с две проектни предложения. В проект „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“, Банско ще работи съвместно с общините Хаджидимово, Гърмен и Разлог по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури. А по проект на МРРБ - Схема за подкрепа на малки проекти в селектирани общини за насърчаване на развитието и иновациите за постигане на добро демократично управление, община Банско е избрана заедно с още двадесет други общини, които имат присъден Европейски етикет.

Общински съвет прие Годишен план за паша и правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите, както и актуализиран План за противодействие на тероризма на територията на община Банско.

Общински съвет подкрепи предложението на жители на Добринище - Здравната служба в града да се именува на известния лекар доц.д-р Асен Златев. Сградата на Здравната служба бе санирана през 2023 г. по Програма „Красива България“ , в резултат на което бе подобрен външния облик и цялостното и́ състояние.