Log in

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Община Банско организира пресконференция за представяне на постигнатите резултати в рамките на проект № BG05SFPR002-2.001-0191-C01 " Грижа в дома в Община Банско”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата цел на проектното предложение е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за предоставянето им.

Пресконференцията ще се проведе на 20.02.2024 г. от 14:00 часа в заседателната зала в сградата на Общинската администрация.