Log in

КОМУНИКАЦИОННА СРЕЩА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА БАНСКО“

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Във връзка с изпълнението на проект № BG05SFPR002-2.001-0191-C01 " Грижа в дома в Община Банско”, в Банско бе организирано представяне на постигнатите резултати в рамките проекта.Той се осъществява с финансовата подкрепа на Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд+.

Общата цел на проекта е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на материален и кадрови капацитет за предоставянето им. Неговото изпълнение започна през м.март 2023 г. и ще продължи до м.юни 2024 г.

Сашка Въчкова – зам.-кмет на община Банско, посочи, че това е един от проектите, чрез които общинската управа помага на хората в затруднено здравословно и социално положение. Преди този проект, Община Банско е изпълнила четири подобни, което е допринесло за натрупване на административен капацитет и богат опит, а това води до добри резултати и задоволство на гражданите, подчерта тя.

Ръководителят на проекта Цветанка Обецанова докладва, че при предвидена целева група от 66 възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, броят е нараснал над 80 потребители от гр. Банско и гр. Добринище. За тях полагат грижи социални работници, медицински специалисти, психолози, домашни помощници, масажист и шофьори.

Заетите в дейностите по проекта споделиха постигнатите резултати, които надминават заложеното като специфични цели, свързани с подкрепа на възрастни и хора с трайни увреждания в домашна среда. Това е постигнато чрез добра координация на участниците в проекта, благодарение на която нуждаещите се хора получават не отделни услуги, а комплексна грижа, обобщи Йорданка Цакова – началник отдел „Хуманитарни дейности“.