Log in

РАБОТНА ГРУПА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Със заповед на кмета Стойчо Баненски, в Община Банско бе създадена Работна група във връзка с публикуваната от Министерски съвет Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци, и за начина на изчисляване на размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в Закона за местните данъци и такси.

Работната група има за задачи да извърши анализ на количеството и вида на битовите отпадъци на територията на община Банско, да обсъди и оцени вариантите за определяне на таксата за битови отпадъци и да даде предложение за необходимите промени в системата за управление на отпадъците на територията на община Банско.
Жителите на община Банско своевременно ще бъдат информирани за решенията на групата, за да правят своите коментари и предложения, преди да бъде направено предложение до ОбС - Банско за предприемане на необходимите промени в нормативната уредба на община Банско.