Log in

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Община Банско обявява, че на официалната й страница и във всички кметства са поставени списъци с пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, които ще се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти за срок от 5 /пет/ стопански години по реда на чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Заявления по образец могат да се подават на фронт-офиса на Община Банско в срок от 01.03.2017 г. до 10.03.2017 г.

 

 info1