Log in

Банско – лидер по прозрачност сред общините

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

След обявените резултати отгодишния одит на интернет страниците на публичните организации и изготвения Рейтинг на активната прозрачност за 2017 г. сред българските държавни институции, Програма достъп до информация постави община Банско на първо място сред всички 265 български общини по активна прозрачност.

Анализът се прави на базата на информацията, която се публикува на официалните електронни страници на институциите, бюджетната и финансовата им прозрачност, както и изпълнението на задълженията им по Закона за достъп до обществена информация.

В периода 7 февруари – 31 март 2017 Програма Достъп до Информация прегледа и оцени 566 интернет страници на административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация, и независими органи на власт.

В рамките на проучването бяха подадени 566 електронни заявления с искане за предоставяне на списъка на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна. Изготвянето и публикуването на този списък бе създадено като задължение с измененията в ЗДОИ (чл. 15а) от края на 2015. Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

„Радвам се за оценката, дадена ни от Програма достъп до информация. Организацията активно следи работата на публичната власт по отношение на прозрачността им през последните години и задава обективни критерии, по които да бъде измервана. Благодарение на проучванията и рейтингите, изготвяни от ПДИ всяка година, нивото на прозрачността и публикуваните данни от администрациите се повишава всяка година. Нещо повече, в сравнителния рейтинг за прозрачността на органите на местното самоуправление през последните три години – 2015, 2016 и 2017 година, Банско отново е лидер. Това показва устойчивост и постоянство по отношение на откритостта ни към обществото” коментира кмета Георги Икономов обявената класация.

Повече информация по темата може да бъде намерена на посочения линк: http://www.aip-bg.org/surveys/Сравнителен_рейтинг/201759/?InstCategoryID=IN0012&ProvinceID

lider