Log in

Общински съвет – Банско прие доклад за резултатите от извършена междинна оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 2014 – 2020 г.

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

На своето редовно заседание членовете на Общински съвет – Банско приеха доклад за резултатите от извършена междинна оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 2014 – 2020 г., изготвена съгласно изискванията на закона. Анализът отчита постигната висока ефективност и ефикасност при изпълнението на заложените стратегически цели, и висока степен на финансово изпълнение през 2015 г. и 2016 г.През изтеклите години „най-скъпите” мерки в плана са договорени и са в процес на изпълнение.

Още един отчет бе представен на местния парламент за одобрение - Програмата за опазване на околната среда на община Банско за 2016 г. С четири дка са се увеличили зелените площи в града след обособяването на облагородени терени в обхвата на ул. „Гоце Делчев”, ул. „Патриарх Евтимий” и ул.„Пирин”. Увеличена е дървесната растителност в терените за озеленяване и по улиците на града с 200 броя, като през изминалата година са засадени около 3000 броя декоративни и иглолистни храсти.

Приет бе и отчет по изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на общината за 2016 г. включващ изпълнението на мерките, залегнали в плана за действие за постигане на целите по управление на отпадъците за 2016г., а именно намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване на образуването им, увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворените отпадъци, повишаване на капацитета свързан с управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда и превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане на йерархията на управление на отпадъците.

Съветниците дадоха съгласието си да бъдат отпуснати средства за подпомагане членовете на Съюзната организация на слепите – гр. Разлог, живеещи на територията на общината.

obs-001

obs-002

obs-003