Log in

Общинска администрация Банско стартира данъчната кампания за 2018 година

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Данъчната кампания по събиране на местни данъци и такси за настоящата 2018 година стартира. от 15 януари, вместо от 1 март. Това ще даде възможност на всички данъчно задължени лица в Община Банско да се възползват от удължен гратисен период от четири месеца, в който да получат 5 % отстъпка на своите задължения при тяхното заплащане в пълен размер в срок до 30 април. Промените в Закона за местните данъци и такси и внедрения в администрацията съвременен софтуер дава възможност за по-бързо и акуратно обработване на данъчните декларации и времето, в което гражданите и фирмите получават 5 % облекчение да се увеличи от два на четири месеца. Разширени са и възможностите за плащане на местните задължения – освен на каса и по банков път, те могат да се заплащат и посредством кредитна или дебитна карта през витруален ПОС терминал, както и чрез системата e-pay.

Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък следва да подават данъчните си декларации по образец до 31 януари на текущата година. В случаите на започване на дейността след тази дата, данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.

Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчна декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

Лицата, които подлежат на облагане с туристически данък подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Срокове за плащане на местни данъци и такси!

Данък върху недвижимите имоти, такса смет, данък върху превозните средства се плащат на две равни вноски както следва :

Първа вноска - до 30 юни

Втора вноска - от 1 юли до 31 октомври на годината, за която е дължим

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

  1. за първото тримесечие - до 31 януари;
  2. за второто тримесечие - до 30 април;
  3. за третото тримесечие - до 31 юли;
  4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.

Телефон за информация: 0749/886 39

obshtina5