Log in

Общински съвет Банско прие Наредба за насърчаване на инвестициите

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение на територията на община Банско, бе приета на редовното заседание на Общинския съвет в планинския град. Нормативният документ задава параметрите, в които местната власт ще подпомага местната икономика, а именно – инвестиции в дълготрайни материални или нематериални активи и свързаните с тях нови работни места. При създаването на ново или разширяването на съществуващо предприятие, частния сектор ще може да разчита на индивидуално административно обслужване със съкратени срокове, както и предоставяне на право на собственост или ограничени вещни права без търг върху имоти, частна общинска собственост.

Местният парламент одобри запазването на статута на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Места като средищно и защитено училище. Това дава правото на учебното заведение да се възползва от допълнително държавно субсидиране, за да бъде осигурен задължителния достъп до образование на децата в Местенски район.

Още едно проектно предложение за кандидатстване за външно финансиране бе гласувано от съветниците. Община Банско ще кандидатства по проект „Красива България“ за „Осигуряване на достъпна среда в сградата на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция“. Общата цел на проекта е насочена към монтаж на елементи, подобряващи достъпността на възрастните хора и помагащи им да преодоляват стълби и други препятствия в границите на социалната услуга. Максималната стойност на проекта е 35 000 лева, като общината следва да участва със съфинансиране в размер на 10 %.

Бе взето решение за одобряване на допълнителен годишен план за ползване на дървесина от горите, собственост на общината. В него са включени насажденията, засегнати от т.нар. корояди. Поради факта, че болестта по дърветата е заразна, те ще бъдат изсечени по предписание на Регионалната дирекция по горите.

По предложение на кмета Георги Икономов, петгодишният жител на Сатовча – Николай Карабунаров, получи финансово подпомагане за лечение на диагностицирана церебрална парализа. Семейството на детето се надява да събере средства за операция в Турция, която да намали последствията от заболяването.

naredba-001

naredba-002