Log in

ОБЯВА

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед      № РД-715/02.08. 2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевградна основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „а” „Ползване на земеделските земи“от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 година, както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община - Банско ще се проведатв сградата на Общинска служба по земеделие- Банско, с адрес: гр. Банско, община Банско, ул. „Патриарх Евтимий“ №28, както следва:

На 17.08.2018 г. /петък/ от 14.30 ч. – за землищата на гр. Банско, с. Гостун, гр. Добринище, с. Кремен, с. Обидим, с. Осеново и с. Филипово.obqva-640-480

 

САШКА ПЕТРОВА

Председател на комисия по Заповед № РД-715/02.08. 2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

06.08. 2018 г.