Log in

Най-екстремната седмица в Банско идва скоро

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

BFF-2018-FbCover-1БанскоФилмФест`2018 – 21 - 25 ноември 2018

100 филмаот 30 държави, 10 звездинаекстремнитеспортове, 12 изложби, демонстрации, детскапрограма, партитаиразбирасе

100% Extreme
100% Adventure
100% Adrenaline

ГрадБанскощеедомакинна 18-тотоизданиенаБанскоФилмФест - Най-мащабниятфилмовфестивалзаекстремниспортове, планинииприключениявБългария. Фестивалътще предложинапубликатаотБългарияичужбинаедноуникалноизживяваневнеповторимформат - катерене, алпинизъм, фрийрайдинг, екстремноколоездене, каяк, гмуркане, сърфидр. Щесесрещнетеснай-добритеиактуалниприключенцииектремниличностивсвета. Фокуснасъбитиетотазигодинасахоратасуврежданиявекстремнитеспортовесъсспециаленгост, презентацияифилмовапрограма.
Над 15 мотивационнипрезентациии workshop-вещебъдатизнесениотчуждестранниибългарскигости. Десетизложбищеукрасятфоайетатанафестивалниятцентър. Над 350 децащеоткриятсветанаекстремнитедейностиипътешествиятавпрограматаБанскофилмфестKIDS. 

ВсичкипрожекцииипрезентациищесепроведатвградБанско, Читалище „НиколаВапцаров“ ивкино-залатанаПосетителскияинформационенцентър, авходътенапълносвободен! ОчаквамеВивпланинарскияцентърБанско, всърцетонаПиринпланина, далечотголемияишуменград, задасеслеемведноприключение, наречено - БанскоФилмФест!

ФИЛМИТЕ
Вконкурснатаиретроспективнатапрограмащебъдатпоказани 100 филмавконкурснатаиретроспективнапрограма. Щевидитехитовитефилми "AmaDablam - The Holy Mountain", режисьорРайнхолдМеснери "The DOWN WALL" заисторическотопостижениепрезянуари 2015г., когатоамериканскитекатерачиТомиКолдуелиКевинЙоргенсонзавладяхасветасусилиятасидасеизкачатпривидноневъзможнатаскалнастенаот 3 000 футавНационалнияпаркЙосемити, Калифорния.

Програматавключванай-добротоотсветовнатапродукцияпотемата – няколкодесеткифилма, носителинанаградиотнай-големитеинай-престижнитекинофестиваливсвета.

ЖУРИТО– МеждународнотожуринаБФФ 2018 евсъстав:
- МихаелПаузе (Германия) – председателнаЖурито, директорнаМеждународнияфестивалнапланинарскотокиновТегензее, Германия
- АлесандроФилипини (Италия) - журналист
- АлександърДонев (България) - кинокритик
- КаменАлипиев (България) - журналист
- ИванОбрейков (България) - оператор


ЗВЕЗДИТЕНАБАНСКОФИЛМФЕСТ - ГОСТИТЕ

- ТомасХубер (Германия) – единотнай-големитесъвременниспортникатерачи, авторнаедниотнай-труднитеизкачванияпонай-известнитескалнистенивсвета, практикуващ B. A. S. E. jumping иполетискостюм-крило,
- МариоВиелмо (Италия) – алпинистирежисьор,
- ФредерикЖентет (Франция) – екстременскиор, премиерниспусканиявПеруиЕвропа,
- МатиасМайер (Австрия) – единотнай-известнитефрийрайдъри, правиуспешниспусканиявнай-недостъпнитеиотдалечениточкинаЗемята – Свалбалд, ГренландияиАнтарктида, екстременрежисьориавторнамножествофилми,
- УркоБарандиаран (Испания) – пара-катерач, мотивационенлектор, неговотогостуванеечаст от панела „Темогат – хоратасуврежданияиекстремитеспортове“. Уркоезагубилдесниясикракприавтомобилнакатастрофа. Нотованемупречидаживееактивноидасерадванаживота. Тъкмообратното – стававсепо-силен.Съсзавиднаупоритостсиизбиравсепо-трудницелииднесесреднай-силнитепара-катерачивсвета. Засвоитеуспехивсъстезателнотокатеренепрез 2014 г. Беудостoенсизключителнопрестижнатанаграда “Arco Rock Legends”! 
- СебастианоВалентини (Италия) – алпинист, участвалвмножествоекспедициивХималаитеиАлпите,
- д-рВолкерШофел (Германия) – спортенлекарилекаркъмекспедиции, правипремиерниизкачваниявМалайзияиТайланд.

Публикатащесесрещнеисбългарскитеалпинисти, пещерняцииекстремниличности:
- 40 годиниотпървото българскоизкачванепояпонскатадиретисиманаАйгер / М.Савов,Сп.МалиновиМ.Христова/- презентациянаМетодиСавов.
- 20 годиниотбългарскотоизкачванепобезименнатакуланаТранго,Пакистан, презентациянаНиколайПетков.
- 50 годиниски-алпинизъмвБългария- презентациянаКънчоДолапчиевиМладенКатранджиев.
- Презентация "Пътятнагидовете" – ГеоргиГеоргиев - алпинист, екстременскиор, ВикторВарошкин - катерач, планинскиспасител, ГеоргиПенев– планинскиводач.
- ПрезентациянаекстремниясноубордистВладимирПавлов.
- ПрезентациянаводещитебългарскиспелеолозиАлексейЖалов, ЖоржВлайков, КонстантинСтоилов, ДилянаХристова. 

БанскофилмфестBOOK представяненакнигите :
- "ВалтерБонати - братът, койтонезнаех, чеимам", РайнхолдМеснер, АлесандроФилипини
- "Уловенимиговеотблизоидалеч", ДаниелПангев

СЕМИНАРИ, РАБОТИЛНИЦИИЛЕКЦИИОТ “ПЛАНИНАРСКАТААКАДЕМИЯ” НАБАНСКОФИЛМФЕСТ
Съпътстващатапрограмавключва 10 изложби, семинарииработилници, Survival панелслекциянад-рВолкерШофел "Травмиповременакатерене", Планинарскаакадемия, рубриката “Памет – незабравимитебългарскипътешественици”, отбелязваненагодишниниотважнисъбитиявбългарскияалпинизъм. 

БанскоФилмФестKIDS – детскаимладежкапрограма
Важначастотпрограматаеспециалниятпанелзадецаимладежи – БанскоФилмФестKIDS. ВеченяколкогодинизадецатаимладежитеотБанскоирегионаевъзможнодаседокоснатнесамодонепознатиземиичовешкиисториичрезфилмите, ноидасесрещнатличностърсачитенаприключения – гостинасъбитието. ЕкипътнаБанскофилмфесттвърдовярва, четезиобразователниспособиобогатяватобщатакулуранадецатаидопълватучебнияпроцес. Знаем, чевъввсякоеднодетесекриелюбопитствотокъмсвета, приключениятаипътешествията. Некаимпокажем, ченяманевъзможнинеща!

ВХОДСВОБОДЕН!

ОрганизаторинаБанскофилмфестса:
- ОбщинаБанско
- Сдружението “Международенфестивалнапланинарскияфилм”. 

Заповечеинформация:
www.banskofilmfest.com