Log in

Заповед за въвеждане на временна забрана за движение на ППС в част от пътя гр. Банско - х. Вихрен

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 3, предл. Четвърто, чл. 19, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 5 от Закона за пътищата, във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 5 от Закона за пътищата, както и във връзка с чл. 17, ал. 3, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за пътищата, както и писмо с рег. № 111600-23557/12.10.2018 г. на ОД на МВР – гр. Благоевград за съгласуване на проект за временна организация на движението, част „Вертикална сигнализация”,

РАЗПОРЕЖДАМ

Да се въведе временна забрана за движение и паркиране на пътни превозни средства (ППС) в част от четвъртокласен общински път № BLG1005 (II-19) гр. Банско - х. Вихрен, от местност „Шилигарника” (първи паркинг) до хижа „Вихрен”, за периода от 01.12.2018 г. до 22.04.2019 г. Забраната не се прилага за МПС със специален режим на движение.

Да се обособи т.нар. „ухо” за обръщане на движението на ППС в района на местност „Шилигарника” (първи паркинг).

МОТИВИ

С писмо с Вх. № 33-18-1940/29.10.2018 г. на „Юлен” АД, в качеството му на концесионер на „Ски-зона с център Банско”, дружеството е направило искане по реда на чл. 17, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за пътищата, за въвеждане на временна забрана за движение и паркиране на пътни превозни средства (ППС) в част от четвъртокласен общински път № BLG1005 (II-19) гр. Банско - х. Вихрен, от местност „Шилигарника” (първи паркинг) до хижа „Вихрен”.

Четвъртокласен общински път № BLG1005 (II-19) гр. Банско - х. Вихрен, през зимния туристически сезон, в района след първи паркинг в м. Шилигарника, се пресича на няколко места от съществуващите ски-писти, функциониращи в зимния период от декември 2018 г. до април 2019 г. Поради това е налице хипотезата на чл. 9, ал. 3 предл. Четвърто от Закона за пътищата, а именно – възникване на опасност за сигурността на движението. Тази опасност съществува до преустановяване функционирането на ски пистите в края на туристическия сезон.

Наред с това, през този период в пътния участък при първи паркинг в м. Шилигарника се струпват множество ППС, което води до образуване на задръствания. В резултат на това и предвид метеорологичната обстановка през зимния сезон, достъпът на МПС на Спешната медицинска помощ в случай на нужда при инцидент, може да бъде възпрепятстван. Предвид гореизложените обстоятелства възниква опасност за сигурността на движението в посочения пътен участък.

С оглед на гореизложените мотиви, налице са основания за въвеждане на временна забрана за движение и паркиране на пътни превозни средства (ППС) в част от четвъртокласен общински път № BLG1005 (II-19) гр. Банско - х. Вихрен, от местност „Шилигарника” (първи паркинг) до хижа „Вихрен”.

На основание чл. 17, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за пътищата, когато се въвеждат временни забрани за обществено ползване на пътищата за повече от 8 часа, собственикът на пътя задължително сигнализира и указва обходен маршрут. В настоящия случай съществува обективна невъзможност да се укаже обходен маршрут за достъп предвид липсата на обходни пътища в района. Предвид това обстоятелство, следва да се въведе обръщало (т.нар. „ухо” за обръщане) в района на местност „Шилигарника” (първи паркинг).

За целите на паркирането, достъпът до паркингите, стопанисвани от концесионера „Юлен” АД, следва да се осигури чрез въвеждане на пропускателен режим в района на обръщалото. Предвид наличието на възникнала опасност от пътнотранспортни произшествия и за осигуряване на живота, здравето и имуществото на гражданите, настоящата заповед се издава в условията на неотложност по реда на чл. 73 от АПК.

На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от АПК разпореждам предварително изпълнение на настоящата заповед, тъй като от закъснението на изпълнението й може да последва значителна и трудно поправима вреда, а именно засягане на живота и здравето на водачите на ППС, пътниците и туристите, практикуващи зимни спортове в „Ски-зона с център Банско”, в района на м. Шилигарника (първи паркинг).

На основание чл. 9, ал. 5 от ЗП, настоящата заповед да се съгласува с органите на МВР – ОД на МВР – гр. Благоевград.

Настоящата заповед да се оповести публично чрез обявяването й на интернет страницата на община Банско - http://bansko.bg/.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщението за издаването й чрез кмета на община Банско пред Административен съд – гр. Благоевград.

Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение на настоящата заповед, подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването, чрез кмета на община Банско пред Административен съд – гр. Благоевград.

 

Георги Икономов (п)

Кмет на община Банско

 

Съгласували: (п)

Началник сектор „Пътна полиция“

ОД на МВР – Благоевград

 

Асен Кирицов (п)

Заместник-кмет

 

Изготвил: (п)

Риса Хаджипопова

/юрисконсулт на община Банско/