Log in

Информация към данъчно-задължените лица към Община Банско

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Във връзка със Закона за местните данъци и такси и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско, Общинска администрация Банско, отдел „Приходи”, напомня на данъчно-задължените лица крайните срокове за подаване на задължителни декларации:

- 30 януари е крайният срок за подаване на декларация по образец от лицата, които подлежат на облагане с туристически данък по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ;

- 31 януари е крайният срок за подаване на годишните данъчни декларации за облагане с патентен данък съгласно чл. 61н от ЗМДТ;

- 31 януари е крайният срок за подаване на декларации за 5 % отстъпка от размера на таксата за битови отпадъци поради използване на екологично отопление през есенно-зимния сезон по чл. 21, ал. 7 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско за желаещите да ползват отстъпката през 2019г.  

Новата данъчна кампания за 2019 година ще започне от 31 януари 2019 г., като учтиво напомняме, че при заплащането на местните задължения в пълен размер до 1 април, лицата могат да се възползват от отстъпка от 5 % от общия им размер.

Срокове за плащане на местни данъци и такси!

Данък върху недвижимите имоти, такса смет, данък върху превозните средства се плащат на две равни вноски както следва :

Първа вноска - до 30 юни

Втора вноска - от 1 юли до 31 октомври на годината, за която е дължим

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

  1. за първото тримесечие - до 31 януари;
  2. за второто тримесечие - до 30 април;
  3. за третото тримесечие - до 31 юли;
  4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.

Повече информация можете да получите на телефон: 0749/886 39

obshtina-3