Log in

Общинска администрация Банско стартира данъчната кампания за 2019 година

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Данъчната кампания по събиране на местни данъци и такси за настоящата 2019 година стартира в община Банско. През последните няколко години, благодарение на внедрените съвременни софтуерни програми, новите данъчни задължения се начисляват по-рано, което позволява данъчно задължените лица да се възползват от удължен гратисен период, в който да получат 5 % отстъпка на своите задължения при тяхното заплащане в пълен размер в срок до 30 април. Разширени са и възможностите за плащане на местните задължения – освен на каса и по банков път, те могат да се заплащат и посредством кредитна или дебитна карта през виртуален ПОС терминал, както и чрез системата e-pay.

Съгласно последните промени в Наредбата за местните такси и цени на услуги на местната администрация, лицата, ползващи екологични горива, могат да се възползват от още 5 % отстъпка от размера на такса битови отпадъци. Отстъпката важи за цялата данъчна 2019 година.

Във връзка спромените в Закона за местните данъци и такси и Наредбата за определяне и администриране на местните данъци на територията на Община Банско, Общинска администрация Банско напомня на собствениците на жилищни имоти на територията на гр. Банско и гр. Добринище, че жилищни имоти, които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма, са с 4,5 промила размер на данъка. С Решение 880/27.12.2018 г. Общински съвет – Банско прие минималната предвидена в закона ставка за горепосочените имоти.

Срокове за плащане на местни данъци и такси!

Данък върху недвижимите имоти, такса смет, данък върху превозните средства се плащат на две равни вноски както следва :

Първа вноска - до 30 юни

Втора вноска - от 1 юли до 31 октомври на годината, за която е дължим

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

  1. за първото тримесечие - до 31 януари;
  2. за второто тримесечие - до 30 април;
  3. за третото тримесечие - до 31 юли;
  4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.

За повече информация, телефон: 0749/886 39

danyci