Log in

Без хартия в община Банско - поредна стъпка

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

От началото на 2019г. Общинска администрация – Банско въведе безхартиения документооборот чрез ИИС „Акстър Офис”. От софтуерна група „Акстър” потвърдиха, че община Банско е първата община сред общо 140, обслужвани от ИИС „Акстър офис”, която е поела нелеката задача да махне и драстично намали употребата на хартия.

„Акстър офис” организира входящия документооборот в общината. Получените документи постъпват в автоматизираната информационна система. След това те се регистрират и продължават да се движат по електронен път до резолирането, съгласуването и утвърждаването им. „Акстър офис” позволява следенето на движението на документите по електронен път, лесно прикачване на протоколи, становища, договори и др. към тях, както и уведомяване на подателя за резултат от съответното заявяване по електронен път/чрез КЕП или имейл, както е посочено в заявлението/. Също така във всеки един момент заявителят на административна услуга може да проследи движението на преписката си.

Част от ползите от безхартиения обмен на документи са, че спестява време, материален и човешки ресурс. “Едно от най-важните предимства е създаването на електронен архив и възможност за бързи справки в него.”, обясни кметът Георги Икономов.

Решението се ползва от всички служители. Достъпът на всеки служител до него се определя от отговорностите му. „Така много по-лесно се проследяват и следят сроковете за изпълнение от служителите”, добави кметът.

Системата за безхартиен обмен е едно естествено продължение на успешни стъпки на Общината към въвеждане на електронното управление.

“Срещаме разбиране в ръководството, което подкрепя подобни проекти и това за мен е гаранция за успех. Ние искаме да облекчим гражданите и бизнеса, като им създадем условия по електронен път да подават документи и да получава услуги – бързо и качествено”, посочи Десислава Хаджирускова – директор дирекция „Административно обслужване” в община Банско.

obshtina-fontan