Log in

СЪОБЩЕНИЕ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

ОТНОСНО

НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО ИЗГАРЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ В ПРЕДСТОЯЩИЯ ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН

Община Банско информира всички жители, че във връзка с предстоящия отоплителен сезон, Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ предприема превантивни мерки и засилва контрола по спазване на нормативните изисквания за недопускане на нерегламентирано изгаряне на отпадъци.

Изпълнението на контрола е възложено на Регионалните инспекции по околната среда и водите /РИОСВ/, които трябва стриктно да следят да се спазва изискването, предаването на отпадъци с цел изгаряне, да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ за изгаряне на отпадъци по чл.35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.

Особено внимание при проверките на РИОСВ ще се обръща на нерегламентираното изгаряне на:

- Излезли от употреба гуми;

- Отработени масла;

- Отпадъци от текстил;

- Дървени дограми и други лесно запалими материали, тъй като това е процес, при който се отделят вредни емисии в атмосферата, които са канцерогенни.

Съгласно Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми се забранява изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане, както и изгарянето им с изключение на случаите, в които лицата притежават съответното разрешение.

Съгласно Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се забранява третирането, в това число изгарянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, по начин, водещ до превишаване на установените норми за допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Съгласно нормативната уредба се забранява нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на строителни отпадъци.

Третирането и транспортирането на строителните отпадъци се извършва от лица, имащи право да извършват дейности с отпадъци въз основа на писмен договор.

При констатиране на нерегламентирано изгаряне на отпадъци от страна на физически лица, санкцията, която се налага, е в размер до 5000лв. Еднолични търговци или юридически лица, които нерегламентирано изгарят или извършват друга форма на нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци / излезли от употреба гуми и употребявани дрехи/ се наказват с глоба от 1400 до 4000 лева.

Имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000лв. се налага на еднолични търговци или юридически лица, които изхвърлят опасни отпадъци на неразрешени за това места и/или нерегламентирано изгарят опасни отпадъци / отработени масла и отпадъци като стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни вещества, както се класифицират боядисаните дограми/.

 

ЗАПОВЕД

№ 04-19-6

гр. Банско 28.11.2019г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.15, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.19, ал.3, т.15 и чл.29, ал.2 от Закона за управление на отпадъците.

НАРЕЖДАМ:

1.Забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане, както и изгарянето на излезли от употреба гуми с изключение на случаите, в които лицата притежават съответното разрешение;

2.Забранява се третирането и изгарянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, по начин, водещ до превишаване на установените норми за допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух;

3.Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на строителни отпадъци;

4.Длъжностните лица от /отдел „Екология и чистота”, отдел „ОРС”/, към Общинска администрация Банско, както и кметовете и кметски наместници по населени места да упражняват строг контрол по изпълнение на настоящата заповед;

5.Неспазването и да се третира като грубо нарушение на екологичното законодателство и да се търси отговорност от лицата, които са я нарушили;

6.Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички длъжностни лица и граждани на Община Банско за сведение и изпълнение;

7.Заповедта следва да бъде обявена публично в срок от три дни от издаването й.

 

ИВАН КАДЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО

 

vajno