Log in

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС БАНСКО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

В последните работни дни на 2019 г. общинските съветници в Банско проведоха редовно заседание.

Таксите за битови отпадъци за 2020 година в община Банско остават без промяна, решиха съветниците и приеха предложената План-сметка. Предвидените по нея средства ще обезпечат разходите по дейностите за сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на отпадъците, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в община Банско.

Да спрем практиката на ремонт на ремонтите, призова колегите си и общинската управа председателят на ОбС Банско Димитър Русков. Апелът му беше отправен във връзка с актуализация на бюджет 2019, наложена заради завишени разходи по ремонти на 4 улици, направени преди местните избори. Съветниците одобриха и разходите за спешни спасителни ремонти на покрива на Духовно – исторически център „Свети Паисий Хилендарски“ и на дървения мост на р.Глазне, извършени в началото на зимния сезон.

В Професионалната гимназия по електроника и енергетика в гр.Банско през новата учебна година ще има нова специалност - "Топлоенергетика". Кметът Иван Кадев внесе докладна, която беше подкрепена с пълно единодушие от общинските съветници, за сключване на договор за съвместна дейност на ПГЕЕ и общинското предприятие "Топлоснабдяване Банско" ЕООД . Материалната база на топлоснабдителното предприятие ще бъде ползвана за провеждане на производствена и професионална подготовка на учениците. Те ще се обучават по дуалната система /обучение чрез работа/ под ръководството на учители в гимназията и на специалисти в реална работна среда.

На "Топлоснабдяване Банско" ЕООД да бъде направен одит от дружеството "Одит Адвайзърс" ООД, от който ще стане ясно фактическото състояние на общинското дружество, решиха още съветниците. Дружеството беше доведено критично положение под ръководството на предишният му управител Димитър Мунин. Това наложи екстрени спасителни действия на екипа на кмета Иван Кадев за овладяване на ситуацията и осигуряване на топлоподаване на социални заведения и други абонати на топлофикацията.

С решение за промяна на предназначението на терен в м.Забиница бе дадена зелена светлина за изграждане на нова бензиностанция, с което се очаква спад на цената на горивата в гр.Банско.

obs-001

obs-002