Log in

Съобщение за провеждане на обществени консултации по проект за Общ устройствен план на Община Банско

 • Последна промяна:
 • Дата на създаване:

На основание чл.127, ал.2 от ЗУТ и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 02.04.2015г. – 08.05.2015г. ще бъдат провеждани консултации по Предварителен проект на Общ устройствен план на община Банско и Екологична оценка към него. За повече информация можете да се обърнете към арх. Владимир Ташев, стая: 309 в Общинска администрация Банско.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БАНСКО И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 02.04.2015г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Банско, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Възложител на ОУП и на Екологичната оценка към него е Община Банско с адрес: гр.Банско, пл. “Никола Вапцаров“ №1. Лице за връзка: г-н Георги Икономов – Кмет.

Общият устройствен план на община Банско се разработва от „БУЛПЛАН“ ООД, София с ръководител екип арх. Петя Миланова въз основа на Техническо задание и опорен план, одобрени от ОбС-Банско.

Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Общински експертен съвет. Органът отговорен за прилагането на ОУП е Община Банско.

ОУП се финансира от Общинския бюджет, разработва се двуфазно и е с период на действие 15 до 20 години.

Главната цел на ОУП е “да създаде тери­ториална пла­нова ос­но­ва за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Банско при­родни, културно-исторически, туристически и други ресурси”.

Изхождай­ки от принципите на устойчивото разви­тие за баланс между екологи­чно рав­но­весие, иконо­ми­чески растеж и социален просперитет, при песте­ли­во из­полз­ва­не на при­родните ресурси, по­стигането на главната цел се пред­поставя от изпълн­ението на след­ните цели:

 • регулиране в устройствено отношение про­це­­сите на по-нататъшната ур­ба­ни­зация на терито­ри­ята на общината в граници, ко­ито да не накърняват качествените характеристики, це­лостта и стабил­ност­та на природ­ната й среда.
 • създаване на необходимите устройствени ус­ловия за реализиране през следващите планови периоди на стратеги­ческите документи по Закона за регионално развитие – регионален план за развитие на Югозападния район за плани­ране, областната стратегия и общин­ския план за разви­тие, как­то и секторни програми, планове и проекти на общин­ско и по-високо териториално ниво. Извеж­да­не на устрой­ст­вени проблеми, произтичащи от ОУПО, които да бъдат включени в ОПР за периода 2014-2020 г., респ. в ежегодните про­грами за изпълнението му. Създаване на устройствена основа за междуобщинско сътрудничество за развитие на функционалните системи и активности.
 • прилагане на устройствени принципи на по-нататъшно изграж­дане и техни­ческо съ­оръжаване на жиз­нената среда в населените места и останалите оби­тавани те­ритории в съответствие със съвременните европейски критерии и стандарти, при осигуряване на максимален ефект при инвестирането и на баланс между общностния и частните интереси.
 • планиране на територията на общината да става по на­чин, осигуряващ съхра­ня­ване и едновременно с това пълно­цен­­но включване в жизнен оборот на природ­но­то и на кул­­тур­ното наследство на общината, с оглед ус­тойчивост и взаимно стимулиране при развитието на всички системи.
 • определяне на общата структура на терито­рията и прео­бладаващото предназ­начение на състав­ни­те и струк­турните й части;
 • регламентиране на общия режим на устройство на всяка от териториите по предход­ната точка, при съблюдаване на режимите, установени със специални закони;
 • усъвършенстване на мрежата на социалната инфраструктура;
 • обосноваване развитието на комуникацион­но-транспорт­ната инфраструк­ту­ра на об­щи­ната и определяне съответст­ва­щото му усъвършенстване на транспортните мрежи;
 • обосноваване развитието на тех­ни­чес­ката инфраструктура и опре­деляне разположението на мрежите и съоръженията им на терито­ри­ята на об­щи­ната, както и връз­ки­те им с териториите на съседните общини;
 • идентифициране на териториите с вероятно раз­простра­нение на предвидими природ­ни бедствия и регла­мен­тиране на необходимите превантивни мерки и начини на ус­трой­­ство и защита.
 • регулиране на взаимодействието между ус­тройст­вото на територията на об­щи­ната и природната й среда, с оглед нейното опазване. Ре­гламен­ти­ране на допустимото нато­вар­ване на естес­т­венит­е рекреа­ционни и други ресурси, с оглед опазването;
 • осигуряване на условия за опазване и социализация на обек­тите на кул­турно-исто­ри­чес­ко­то наследство и при­родните забеле­жител­ности;
 • определяне на мероприятия за възстановяване на нарушени територии, както и на евентуално необходими ландшафтоустройствени мероприятия.

Основните задачи, на които плана трябва да намери решение, са както следва:

На територията на община Банско попадат няколко защитени зони от Натура 2000 – за опазване на дивите птици - BG0000209 „Пирин“, BG0002126 „Пирин Буфер“, BG0002063 „Западни Родопи“ и BG0002076 „Места“, и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна – BG0000209 „Пирин“, BG0001030 „Родопи Западни“ и BG00001021 „Река Места“ поради което, като приложение към ЕО, е изготвен и доклад за оценка на въздействието на ОУПО върху предмета и целите на опазване в защитените зони.  

Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127(1) от ЗУТ, което ще се проведе на 12.05.2015 г. от 14:00 ч. в Посетителски информационен център, намиращ се на пл. Възраждане”, гр. Банско.

Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него, са на разположение на заинтересованите в сградата на Общинска администрация Банско: гр.Банско, пл. “Никола Вапцаров“ №1, ст.№309, всеки работен ден от 9.30 до 17.00 часа, както и на интернет адрес: www.bansko.bg

Становища и мнения по ОУПО и екологичната оценка към него могат да се депозират в сградата на Община Банско, ст. №309, на факс 0749/88633 или на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Лице за връзка по провеждане на консултациите: арх. Владимир Ташев – главен архитект на Община Банско, тел. 0749/88616

 

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУП и ЕО е 17.30 часа на 08.05.2015г.

Всички материали по ОУП и ЕО може да свалите от ТУК