Log in

Управленска програма на кмета на община Банско за мандат 2019 - 2023 г.

Управленска програма на кмета на община Банско за мандат 2019 - 2023 г.

Настоящата програма за управление на Община Банско очертава основните цели, приоритети и дейности, които ще се изпълняват от общинското ръководство и администрацията в периода 2019 - 2023 година.

Програмата отчита реалните природо - географски, демографски, социално - икономически, културно - исторически, комуникационни и други обективни дадености, възможности и потребности на общината. Отчетен е и потенциала за нейното развитие в посока на обозначаването на общината като един от европейските туристически курорти.