Log in

Общинска програма Децата на Банско за подпомагане на талантливи деца и младежи на територията на Община Банско

 • Последна промяна:
 • Дата на създаване:

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА „ДЕЦАТА НА БАНСКО”

ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ

В ОБЩИНА БАНСКО

 

I . ЦЕЛИ

Настоящата програма има за цел да стимулира деца и младежи от община Банско, изявени в науката, изкуството и спорта, да насърчи и подкрепи творческите им  заложби, да гарантира развитието на техните дарби и да им даде възможност за изява.

II. МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ

 Община Банско насърчава и подпомага деца и младежи с изявени дарби чрез:

 1. Осигуряване на бази за качествено образование, развитие на творческите способности и спортни изяви: спортните бази на общината, училища, детски градини, читалища и др.
 2. Осигуряване на извънкласни форми за занимания
 3. Организиране и провеждане на летни школи
 4. Подпомагане организирането и участието на изявени деца и младежи в конкурси, обучителни и спортни лагери, пленери, турнири, олимпиади и др.
 5. Организиране на образователни, спортни и културни събития, чрез които децата и младежите могат да демонстрират знанията и възможностите си
 6. Проучване на желанията и интересите на децата с изявени таланти и насочването им към подходящи форми за ангажиране на свободното време
 7. Морално, материално стимулиране и/или финансово стимулиране, чрез бюджета на община Банско, което включва:

- Грамота;

- Статуетка/ Плакет;

- Материални награди;

- Еднократна финансова награда;

- Финансово подпомагане на ученици за транспорт при участия в международни   прояви;

- Едногодишна стипендия

III.  МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ И/ИЛИ ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ

 1. Право на материално стимулиране и/или финансово подпомагане имат деца и младежи, обучаващи се на територията на община Банско, които са обхванати от образователната система в начален, прогимназиален и гимназиален етап на обучение, с изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта
 2. Община Банско организира материално и/ или финансово стимулиране на децата и младежите от Общината два пъти годишно – през месец май на съответната година (преди 24-ти май) и през месец декември на същата година (преди Коледните празници)
 3. Децата и младежите, които ще бъдат стимулирани, се предлагат от директорите на всяко училище на територията на общината, в срок съответно до 01.05. и до 01.12. на съответната година
 4. Всеки директор има право да предложи за стимулиране определен брой ученици от училището, което ръководи, както следва:
  За училища с общ брой ученици до 150 – 3 (трима) ученика;
  За училища с общ брой ученици между 150 и 300 – 4 (четирима) ученика;
  За училища с общ брой ученици над 300 – 5 (петима) ученика;
  Определянето на учениците за стимулиране става по предварително приети във всяко училище критерии с участието на учителските колективи, родителските настоятелства и обществените съвети на съответното училище
 5. Направените предложения от директорите се утвърждават от Общински съвет Банско
 6. Кметът на общината издава заповед за материално стимулиране на утвърдените ученици
 7. Общинският съвет отпуска и стипендии за подпомагане на ученици с изявени дарби и тежко материално положение
 8. Общинският съвет отпуска финансови средства за подпомагане на изявени деца и младежи в тежко материално положение за участие в международни конкурси, олимпиади и състезания, пленери, обучителни и възстановителни лагери
 9. Искане за финансово подпомагане на талантливи деца и младежи се подава от родител/настойник, директор на образователна институция и/ или ръководител на изявеното дете/младеж. Към искането е необходимо да се представят копия от документи, удостоверяващи изяви на местно, регионално, национално или международно ниво
 10. Средствата за материално стимулиране и/или финансово подпомагане се предвиждат всяка година в бюджета на Община Банско