Log in

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ

КОД НА АДМИН. УСЛУГА НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

БЛАНКА

ОБРАЗЕЦ

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ТАКСА КОМПЛЕКСНА АДМИНИС-ТРАТИВНА УСЛУГА ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА ОТГОВОРЕН ОТДЕЛ / ТЕЛЕФОН
1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот Документ доказващ промяната на собствеността Заявление - ОСЗГ до 7 дни               до 14 дни 10 лв.           5 лв. Не Заяви по електронен път - Услуга №47 Отдел "Общинска собственост, земеделие и гори"
0749/88614
2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти 1. Копие от документ за собственост;
2.Скица от Служба по геодезия картография и кадастър (по служебен път с изкл. на с.Филипово, с.Осеново;с.Гостун)
3.Удостоверение за наследници, при необходимост
( по служебен път)
4.Нотариално заверено пълномощно/при необходимост/;
Заявление - ОСЗГ до 7 дни
до 14 дни
10 лв.           5 лв. Да Заяви по електронен път - Услуга №48 Отдел "Общинска собственост, земеделие и гори"           0749/88614
2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост 1. Копие от документ за собственост;
2.Скица от Служба по геодезия картография и кадастър (по служебен път с изкл. на с.Филипово, с.Осеново;с.Гостун)
3.Удостоверение за наследници, при необходимост ( по служебен път)
4.Нотариално заверено пълномощно/при необходимост/;
Заявление - обща бланка до 7 дни               до 14 дни 10 лв.           5 лв. Да Заяви по електронен път - Услуга №40 Отдел "Общинска собственост, земеделие и гори"
0749/88614
2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижим имот Документ доказващ собствеността на имота/при наличие/ Заявление - ОСЗГ до 7 дни                5 лв. Не Заяви по електронен път - Услуга №50 Отдел "Общинска собственост, земеделие и гори"
0749/88614
2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост Документи доказващи правен интерес Заявление - ОСЗГ до 7 дни                0.50 лв/страница   Заяви по електронен път - Услуга №39 Отдел "Общинска собственост, земеделие и гори"
0749/88614
2105 Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение 1.Декларация по чл.19, ал.3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища; 2. Служебна/и бележка/и за дохода/ите.

1. Заявление - ОСЗГ;  

2. Декларация по чл.19, ал.3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища

до 14 дни безплатно Не Заяви по електронен път - Услуга №45 Отдел "Общинска собственост, земеделие и гори"
0749/88614
  Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка 1.Документ доказващ наличието на правен интерес; 2. Скица на имота; 3.Удостоверение за наследници, при необходимост   ( по служебен път)
4.Нотариално заверено пълномощно/при необходимост/;
Молба-декларация (издава се от нотариус или адвокат) 14 дни 10 лв. Да Заяви по електронен път - Услуга №37 Отдел "Общинска собственост, земеделие и гори"
0749/88614
  Издаване на удостоверение за подадено уведомление по чл.46б от ЗУЕС   Заявление - ОСЗГ

7 дни

5 лв.

Да Заяви по електронен път - Услуга №45 Отдел "Общинска собственост, земеделие и гори"
0749/88614
  Учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване Документ за собственост Заявление - ОСЗГ До приключване на преписката 2% от цената:       -на имота, предмет на продажба или покупка, съответно на ограничено вещно право, което се учредява;   -на имота с по-висока стойност при замяна; -на реалния дял, който придобиват лицата при делба. Да Заяви по електронен път - Услуга №46 Отдел "Общинска собственост, земеделие и гори"
0749/88614
  Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър 1. Ссписък на собствениците, участващи в сдружението; 2. Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет; 3. Копие от прието споразумение, заверено от председателя на управителния съвет /управилтеля/; 4. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението. Заяление за регистрация на сдружение 7 дни 5 лв. Не Не Отдел "Общинска собственост, земеделие и гори"
0749/88614
  Продажба на земя - частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда 1.Документ за собственост на построената сграда (договор за отстъпване на вещно право на строеж върху общинска земя); 2. Разрешение за строеж или акт за узаконяване на строежа (по служебен път) Заявление - обща бланка До приключване на преписката 2% от цената: -на имота, предмет на продажба или покупка, съответно на ограничено вещно право, което се учредява; -на имота с по-висока стойност при замяна; -на реалния дял, който придобиват лицата при делба. Да Заяви по електронен път - Услуга №43 Отдел "Общинска собственост, земеделие и гори"
0749/88614
  Изготвяне на отговори по преписки, образувани по завления, молби, жалби и писма на граждани   Заявление - обща бланка До 14 дни безплатно Не Заяви по електронен път - Услуга №43 Отдел "Общинска собственост, земеделие и гори"
0749/88614
2059 Издаване на заповед за изземване на имот 1. Скица на имот (по служебен път);             2. Решение на общинска служба "Земеделие" за възстановяване на имота;                         3. Удостоверение за наследници (по служебен път) Заявление - обща бланка до 14 дни безплатно Да Не Отдел "Общинска собственост, земеделие и гори"
0749/88651
2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения   Заявление за издаване удостоверение за билки до 7 дни 5 лв. Не Не Отдел "Общинска собственост, земеделие и гори"
0749/88651
2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения   Заявление - обща бланка до 7 дни Според Тарифата Не Заяви по електронен път - Услуга №38 Отдел "Общинска собственост, земеделие и гори"
0749/88651
2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, вкл.от язовири и микроязовири и минерални води-публична общинска собственост, както и от находища на минерални води-изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините. 1. Документ за собственост на имота;                         2. Становище на МОСВ;                                   3. Декларация по чл.71 от ЗООС;               4. Проект за обосновка на необходимите водни количества;                     5. Проект за присъединяване на електронен и хартиен носител. Заявление за водовземане до 30 дни 300 лв Не Не Отдел "Общинска собственост, земеделие и гори"
0749/88651
1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5/пет/ броя дървета и на лозя над 1 дка 1. Документ за собственост на имота;                         2. Скица на имота (по служебен път); 3. Удостоверение за наследници (по служебен път) Заявление - обща бланка До 14 дни 10 лв. Да Заяви по електронен път - Услуга №41 Отдел "Общинска собственост, земеделие и гори"
0749/88651
2086 Издаване на разрешение за отсичане до 5/пет/ броя дървета и на лозя до 1 дка 1. Документ за собственост на имота;                         2. Скица на имота (по служебен път); 3. Удостоверение за наследници (по служебен път) Заявление - обща бланка До 14 дни 5 лв. Да Заяви по електронен път - Услуга №36 Отдел "Общинска собственост, земеделие и гори"
0749/88651
2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии Разрешително за отсичане (по служебен път) 2068 Заявление При поискване /важи 12часа след издаване/ безплатно Да Не Отдел "Общинска собственост, земеделие и гори"
0749/88651
2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд Разрешително за отсичане (по служебен път)   При поискване безплатно Да Не Отдел "Общинска собственост, земеделие и гори"
0749/88651